Domnul Isus Hristos nu este arhanghelul Mihail!

Motto:

”Oamenii aceştia sunt  nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători  înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.  Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori  ai neprihănirii. Sfârşitul lor  va fi după faptele lor.” (2 Corinteni 11:13-15)

satanOdată cu începutul secolului 19, creștinismul biblic a suferit numeroase prejudicii și acuze datorate ”lucrărilor” unor vânzători de scorneli care, prin modul lor de a ”propovădui” Evanghelia Împărăției, în realitate nu au făcut decât să-i aducă acesteia un mare deserviciu!

Una dintre scornelile cele mai de seamă (sic!) este aceea potrivit căreia Isus este de fapt arhanghelul Mihail; iar în cele ce urmează mă voi ocupa de ea, începând prin a puncta două chestiuni esențiale:

1. Biblia spune că în afară de Isus Hristos, ”nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4: 12) și,

2. Biblia nu afirmă nicăieri că Isus este (arhanghelul) Mihail!

Însă de dragul raționamentului, hai să presupunem totuși că Isus Hristos ar fi arhanghelul Mihail, așa cum afirmă și ”demonstrează” acest lucru biserica adventistă de ziua a șaptea și / sau congregația(sic!) Martorii lui Iehova! Dacă acest lucru ar fi adevărat atunci afirmația de la punctul 1 ar fi neadevărată și, prin urmare, Biblia nu ar fi decât o carte care învață niște contradicții, ca atâtea alte cărți omenești! Și dacă Biblia învață contradicții atunci concluzia este că fiecare poate înțelege ce poftește, tocmai în virtutea acestor așa-zise contradicții… Oare chiar așa să fie? Nici pe departe! Biblia nu învață nicăieri acest lucru, și doar o minte rătăcită poate înțelege asta!

Cine este Mihail?

O CĂPETENIE DE SEAMĂ

Biblia ne spune că, Mihail este ”Una din căpeteniile cele mai de seamă.” (Daniel 10:13)

Care este contextul acestui verset? Un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.” i s-a arătat în vedenie prorocului Daniel la rîul Hidechel, Tigru! (Daniel 10:4-7)

Observații:

a. Descrierea acestui om (vezi versetul 6)”Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.” – seamănă izbitor de mult cu descrierea Fiului Omului din Apocalipsa 1:13,14,15 și Apocalipsa 19:12!

Cine spune Biblia că este Fiul Omului? Răspunsul este unul singur, Isus Hristos!

b. La un moment dat, acest ”om” îi relatează prorocului Daniel faptul următor: ” căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.”

Despre ce este vorba aici? Este evident că ”omul” din această vedenie îi vorbește lui Daniel despre un război spiritual, nevăzut, în care ”căpetenia” împărăției Persiei este tot un înger, însă un înger căzut!

c. Mai mult, din versetele 15 și 16 din acest capitol, aflăm că pe când acest om îi vorbea despre aceste lucruri, cineva care avea înfăţişarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele lui Daniel. Îngrozit, Daniel i-a zis celui ce stătea înaintea lui: Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază…!” şi pierzând orice putere, el a continuat, ”Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare!” (Daniel 10:17)

Așadar, în pasajele de mai sus (vezi a,b și c) există suficiente indicii care să susțină credința că ”omul” despre care vorbește Daniel este de fapt Fiul Omului! Dar, pentru a nu proceda ca acei nebuni care au găsit de cuviință să interpreteze Biblia după bunul lor plac, am să mă limitez la a spune că aceasta este doar o opinie personală, lipsită de o totală certitudine, și cam atât!

Continuând, din versetul 16 al aceluiași capitol, aflăm că acest ”om” este ajutat de ”voievodul” Mihail (cu sensul de căpetenie)! Rețineți totodată contextul – imaginea unui conflict spiritual în care un înger căzut, adică un demon, i se împotrivește 21 de zile ”omului îmbrăcat în in” pe care îl ajută căpetenia Mihail!

La un conflict de aceeași natură, spirituală, face referire și apostolul Pavel atunci când spunea: ”Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

d. Apoi, din cartea prorocului Daniel nu reiese deloc faptul că ”Omul” care i se arată lui Daniel în vedenie (la capitolul 10) este același cu omul Gavril (9:21) – după cum susțin unii lideri adventiști de ziua a șaptea!

Dar dacă de dragul raționamentului am admite că omul Gavril din capitolul 9 este același cu ”omul” arătat în vedenie, despre care se vorbește în capitolul 10 și urmărind corelațiile acestui capitol (10) cu acelea din cartea Apocalipsa (vezi mai sus), atunci, în acest caz, s-ar putea face și alte speculații, că Domnul Isus ”este” arhanghelul Gavril!! O asemenea ipoteză este însă exlcusă din mai multe motive, dintre care voi enumera câteva:

– ”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1) Așadar, Isus, Cuvântul, este Dumnezeu! (iar acesta nu este singurul pasaj biblic care reflectă acest adevăr! (vezi și Tit 2:13, Isaia 12:2, 1 Ioan 5:7)

Gavril (ca de altfel și Mihail) nu este acel ”… niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” despre care se vorbește în pasajul din Faptele Apostolilor 4: 12;

– posibila analogie dintre omul Gavril despre care se vorbește în Daniel 9:21, și a cărui menire este aceea de a vesti cuvântul (9:23) și omul îmbrăcat în in despre care se vorbește în Daniel 10 nu beneficiază de certitudinea unei asemenea identificări, începând cu precizarea că însuși Daniel nu afirmă și nici nu lasă măcar să se înțeleagă în mod explicit acest lucru! Așadar, dacă între descrierea ”omulului” din Daniel 10 și descrierea Fiului Omului din anumite capitole ale Apocalipsei se poate trasa o analogie cu titlu de certitudine, nu aceași comparație se poate face și între omul din capitolul 9 și omul din capitolul 10 (vezi cartea lui Daniel) atunci când vine vorba despre asta!

Atenție!!

Este evident că, multe din părerile noastre, când vine vorba despre profețiile biblice, chiar și atunci când par a fi îndreptățite întrutotul, de multe ori se pot dovedi doar niște speculații atunci când le lipsește tălmăcirea pe care o dă doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt, și pentru slujitorii aleși de El – așa cum bunăoară au fost Daniel, în Vechiul Testament sau Ioan, în Noul Testament!

Mântuirea creștinului nu depinde însă de abilitatea cuiva de a face interpretări pe marginea profețiilor biblice, și cu atât mai puțin dacă aceste interpretări se dovedesc doar niște speculații fără un suport clar în cuvântul Bibliei, limpede exprimat, sau, mai grav, dacă aceste interpretări contrazic învățăturile centrale ale Scripturii! Fiindcă mesajul Evangheliei lui Hristos este unul clar, pe înțelesul tuturor, și nicidecum vreun apanaj secret al unei elite anume sau al unor farisei, învățate / ți să transforme Evanghelia lui Hristos într-o mocirlă a alegoriilor, în niște adevărate nisipuri mișcătoare! Fiindcă ținta acestui mesaj este MÂNTUIREA TUTUROR OAMENILOR! De aceea, ceea ce are cu adevărat importanță pentru mântuirea creștinului, este pocăința acestuia și credința sa în Evanghelie! (Marcu 1:15) Acestea sunt condițiile fără a căror îndeplinire de către credincioși, nicidecum nu se poate vorbi despre mântuire!

e. Din același motiv, revenind la pasajul din Daniel 10: 16, noi nu putem nici a trage concluzia potrivit căreia, dacă ”omul îmbrăcat în in” este ajutat de căpetenia Mihail, atunci Mihail este mai important sau mai puternic decât acest ”om”! În caz contrar, o asemenea generalizare a importanței unui ajutor ar conduce implict la ideea opusă Bibliei potrivit căreia Eva (un ajutor potrivit pentru Adam (Geneza 2:18)), i-ar fi superioară lui Adam!

Concluzie:

În toate aceste pasaje biblice nu există niciun argument valid care să susțină învățătura că Isus Hristos este același cu Mihail, adică ”una din căpeteniile cele mai de seamă”!!

O asemenea falsă ipoteză și-a găsit însă suportul antiscriptural în contrafacerea grosolană pe care Societatea Watchtower a făcut-o acelei secțiuni a pasajului din Ioan 1:1, care afirmă în mod clar un lucru cert: ”Cuvântul era Dumnezeu”! Watchtower a denaturat acest adevăr prin construcția, ”Cuvântul era un dumnezeu”, făcând astfel loc pentru incertitudine!!

La rândul ei, biserica adventistă de ziua a șaptea învață de asemenea că, Isus este ”un dumnezeu”, chiar dacă o face într-un mod indirect: ei învață același lucru prin punerea semnului egalității între Fiul lui Dumnezeu și arhanghelul Mihail despre care Biblia afirmă doar că este ”una din căpeteniile cele mai de seamă!”

UN OCROTITOR

În Daniel 12:1 se arată că la vremea sfârșitului ”se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului” lui Daniel (poporul evreu)! Așadar nimic neclar până acum, și totul în perfectă concordanță cu capitolul 10 din cartea lui Daniel! Se înțelege așadar că, poporul evreu are ca ocrotitor una dintre căpeteniile cele mai seamă, iar numele acestei căpetenii este Mihail! După cum la fel de clar, împărăția Persiei avea drept căpetenie un demon! Biblia nu ne spune numele acestei căpetenii, însă asta nu trebuie să constituie un motiv de confuzie sau poticnire! Să nu uităm că toate popoarele antice, cu excepția poporului lui Daniel (Israel) și apoi a creștinilor, se închinau dracilor! (vezi și 1 Corinteni 10:20)

Un înger dintre cei mai de seamă, fie el și ocrotitor, nu înseamnă însă mai mult decât atât! Fiindcă, dacă citim în cartea prorocului Ezechiel (28:14,16) aflăm că și Lucifer, Satana, căpetenia îngerilor căzuți, a fost cândva un heruvim OCROTITOR!

Concluzie:

A fi o căpetenie din cele mai de seamă, inclusiv un înger ocrotitor, nu reprezintă argumente valide din punct de vedere biblic pentru a putea purcede la identificarea Domnului Hristos Isus cu o căpetenie, fie ea și Mihail! Pentru niște adevărați studenți (sic!) sau cercetători ai Bibliei, asemenea speculații ar trebui să fie excluse din start deoarece Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu este o creatură! El este Dumnezeu întrupat! În Isaia 12:2 citim chiar faptul că Dumnezeu este Salvarea (Yehsuah – în lb ebraică!) În Ioan 1:1 citim că Isus, Cuvântul, este Dumnezeu!

Dar pentru adventiștii de ziua a șaptea cât și pentru Martorii lui Iehova, cuvântul Bibliei este interpretat de o manieră confuză întrucât ei scot totul din context și, mai grav, îl interpretează fără nicio frică de Dumnezeu! Expresia cea mai clară a acestei dificultăți, întâlnite la ambele secte, este neputința lor de a accepta în mod real și sincer învățătura despre Sfânta Treime!

În timp ce Martorii se limitează la a afirma că  învățătura despre trinitate este una păgână, în schimb, unii lideri adventiști mai ”curajoși” (de ex, Nader Mansour) ajung cu nebunia până acolo încât să afirme că doctrina despre trinitate este de fapt o doctrină a șarpelui cel vechi, Diavolul și Satana, care înșeală întreaga lume! Din nefericire însă, tocmai ei sunt unii dintre lucrătorii de frunte ai înșelătoriei, tăgăduindu-l pe Fiul, Cuvântul, într-un mod paradoxal: în numele Cuvântului! Aceasta este pricina pentru care și unii ca aceștia intră sub incidența avertizării apostolului Ioan care spunea că, ”Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:23) Ori a nu mărturisi care este natura reală a Fiului, aceea de Dumnezeu, înseamnă de fapt a nu-L mărturisi pe Dumnezeu!

Mărturisind că Isus este de fapt un înger, fie el și o căpetenie din cele mai de seamă, mărturisirea acestor oameni se dovedește o tăgăduire a Fiului. Și deși tăgăduirea lor este una mascată abil prin afirmația, ”Noi îl mărturisim pe Hristos! Noi suntem creștini!”, ea este dovedită clar prin mărturisirea unui hristos mincinos, zămislit dintr-o stranie răstălmăcire a Scripturii și identificat de ei în persoana arhanghelului  Mihail!

A învăța că arhanghelul Mihail este Hristosul înseamnă a nu-l mărturisi pe adevăratul Hristos! Iar a nu-l mărturisi pe adevăratul Hristos care este Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă cu Tatăl (Ioan 5:18), dezvăluie dovada unei singure peceți(sic!), aceea a duhului lui antihrist!

”Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” (1 Ioan 2:22)

GLASUL UNUI ARHANGHEL

În 1 Tesaloniceni 4:16 stă scris: ”Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos.”

Martorii lui Iehova și adventiștii de ziua a șaptea învață că acest pasaj biblic dovedește încă odată faptul că, Isus Hristos este arhanghelul Mihail! Față de o asemenea aberație se impun două observații:

a. În pasajul cu pricina nu apare nicăieri numele de Mihail, în schimb prezența articolului nehotărât ”unui” alături de substantivul ”arhanghel” confirmă încă odată că această construcție lexicală nu se referă la Isus Hristos, fiindcă Hristos este Cuvântul prin care au fost făcute toate lucrurile (Coloseni 1:16) ci, pur și simplu este vorba, în mod literal, despre  nimic altceva decât anunțarea venirii lui Hristos prin glasul unui înger și trâmbița lui Dumnezeu!

b. Pasajele din Apocalipsa 10 : 1,3,5,6,7 ”Apoi am văzut un alt înger puternic … și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu… și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor… că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu.” și din Apocalipsa 11:15 : ”Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: ”Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor.”, vorbesc despre exact același lucru ca pasajul biblic din 1 Tesaloniceni 4:16!

Concluzie:

Venirea Domnului Hristos, Împăratul Împăraților (Apocalipsa 17:14), va fi precedată în mod firesc de anunțarea acesteia cu mare putere – glasuri ca tunetul, vuiet și trâmbițe !

Îngerii lui Dumnezeu sunt făpturi maiestuoase! Căpeteniile acestor îngeri, îngerii puternici, precum arhanghelul Mihail și alte căpetenii de seamă, al căror nume nu este redat în Biblie, prin simpla lor înfățișare înaintea unui om fac ca acesta să rămână fără putere, să se prăbușească la pământ, să leșine! Statura și înfățișarea lor dau mărturie despre Slava Aceluia căruia i-au rămas credincioși necurmat, ei neurmând nicio clipă exemplul marelui rebel ceresc, heruvimul ocrotitor de odinioară, Lucifer!

Faptul că acești îngeri i-au rămas credincioși lui Dumnezeu nu le conferă însă alt statut decât acela inițial: de slujitori ai lui Dumnezeu! Iar în calitatea lor de slujitori ai Dumnezeului celui Viu, lor nu numai că nu li se cuvine închinare dar ei înșiși o resping și nici nu o primesc (Apocalipsa 19:10)!

Însă nu același lucru se poate spune și despre Satana și îngerii săi, aceștia încercând să-i ia locul lui Dumnezeu! Biblia ne spune însă că, Mihail și îngerii lui l-au izgonit pe Satan și pe îngerii lui din Cer! ”Mihail și îngerii lui” (Apocalipsa 12:7) este nimic altceva decât o construcție lexicală care confirmă că, Mihail, una din căpeteniile din cele mai de seamă, are în subordinea sa un anumit număr de îngeri – ca orice căpetenie!! Biblia lasă să se înțeleagă însă că Mihail nu este singura căpetenie (din cele mai) de seamă, așadar mai există și alte căpetenii (chiar din cele mai de seamă)! (Daniel 10:13)

Oare mântuirea credinciosului depinde de a ști exact câți dintre îngerii lui Dumnezeu s-au luptat cu Balaurul, care era numele lor șamd!? Scrie asta undeva? Oare mântuirea credinciosului depinde de a ști cum arată îngerii sau de a cunoaște ce fel de ”arme” folosesc, sau ce fel de strategii folosesc, sau cine știe ce alte informații de pe câmpul de luptă!? Nicidecum!

Un lucru este sigur, Acela care este Cuvântul, Acela prin care au fost făcute toate lucrurile și mai ales, Acela care ”îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.” (2 Tesaloniceni 2:8) pe acel nelegiuit, antihristul, nu are nevoie de niciun ajutor pentru a nimici o creatură, fie ea și un înger, oricât de puternic! Strategia pe care a folosit-o Dumnezeu în acest război cosmic, îngerii pe care i-a folosit El, sarcinile pe care El le-a dat îngerilor Săi, sunt chestiuni a căror cunoaștere sau, mai potrivit spus, necunoaștere, nu condiționează în vreun fel sau altul mântuirea oamenilor din robia păcatului!!

Încheiere

Și atunci, cum rămâne cu Mihail?

mihailPersonal, eu pot doar să bănuiesc că arhanghelul Mihail a fost găsit vrednic prin meritele sale atunci când s-a împotrivit rebeliunii luciferice; deoarece el a reușit să-l izgonească pe heruvimul Lucifer din Cer! Eu cred că, Dumnezeu, care este drept, a îngăduit cu cale în a-i da o lecție heruvimului Lucifer, o creatură, printr-o altă creatură, căpetenia și arhanghelul Mihail, El permițând deocamdată doar o înăbușire limitată a acelei nebunii!

Un lucru este însă sigur, noi oamenii nu suntem în măsură să înțelegem și să explicăm lucrarea lui Dumnezeu și mai ales că, nu aceasta este menirea noastră! Eu pot doar să bănuiesc faptul că, Mihail, dovedindu-se vrednic de dragostea lui Dumnezeu și deopotrivă de încrederea acordată, a fost numit apoi și ocrotitor al poporului ales, poporul evreu, acesta fiind un rang de cinste acordat de Dumnezeu pentru o căpetenie de seamă! Însuși numele acestui arhanghel, care se traduce prin ”Cine este ca Dumnezeu?”, confirmă devotamentul său natural!

Martorii lui Iehova și adventiștii se agață însă până și de acest nume, pentru a dovedi că Mihail este acel răstălmăcit Fiu al lui Dumnezeu despre care învață congregațiile lor! Dar și această dovadă ”biblică” rămâne doar o alegorie păcătoasă, dintre multe altele cu care ne-au obișnuit! Fiindcă dacă ar fi să admitem asta ca un argument, atunci înseamnă că și prorocul Mica este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, deoarece numele său se traduce prin ”Cine este ca Yahveh”! Ca să nu mai vorbesc despre oamenii al căror nume este Mihail!

Ce trebuie însă reținut este faptul că Biblia învață că, marea căpetenie, Mihail, cea care l-a izgonit pe Lucifer din Cer, este totodată și ocrotitorul poporului evreu! Și cine dintre oameni, fie ei și ”ocrotiți” de Diavolul s-ar putea măsura cu acest arhanghel și îngerii lui? Niciun om!

Cu toate acestea, lucrarea lui Isus Hristos este de departe cea mai măreață și niciunul dintre îngerii lui Dumnezeu, fie ei cât de puternici, inclusiv Mihail, nu ar fi putut să o facă! Fiindcă nimeni afară de Miel nu a fost găsit vrednic pentru săvârșirea unei lucrări de o asemenea anvergură: salvarea omului din robia Satanei! (1 Petru 1:19,20)

Hai să vedem acum, ce spune Biblia despre Isus, Mielul?

 • Isus a creat TOȚI îngerii!
  ” TOATE LUCRURILE au fost FĂCUTE PRIN EL; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.” (1 Ioan 1:3)
 • Isus are putere peste TOȚI îngerii, fie ei și căpetenii din cele mai de seamă!
  ”Căci în El  locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.  Voi aveţi totul deplin* în El, care este Capul oricărei domnii  şi stăpâniri.” (Coloseni 2:9,10)
 • Isus a existat dinaintea tuturor îngerilor, toți aceștia fiind susținuți de El!
  ” EL ESTE MAI ÎNAINTE DE TOATE LUCRURILE şi toate se ţin prin El.” (Coloseni 1:17)
 • Tuturor îngerilor li s-a poruncit să i se închine lui Isus!
  ” Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel Întâi Născut, zice: „Toţi  îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (Evrei 1:6) Dar Martorii lui Iehova, învățănd că Hristosul este arhanghelul Mihail, de la asta mai departe pornind, urmează și învățătura lor împotriva Trinității pe care ei o definesc într-un mod deformat: ”Trei dumnezei într-un singur Dumnezeu”. Însă creștinismul nu a definit niciodată astfel Trinitatea, deoarece Biblia însăși prezintă divinitatea ca fiind o unitate perfectă între Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt, și într-un complet acord cu învățătura Noului Testament!
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.