Este Turnul de Veghe Un Antihrist?

”Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și, după cum ați auzit că are să vină Antihrist,  să  știți că acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2:18)

***

Apostolul Ioan spunea că ”nicio minciună nu vine din adevăr.” (1 Ioan 2:21)

Dacă Isus Hristos este Adevărul (Ioan 14:6) atunci Antihristul este Minciuna. Antihristul este cel care neagă că Isus este Hristosul! Antihristul este acela care-l tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul! (1 Ioan 2:22)

Dar Turnul de Veghe neagă că Isus este Hristosul? Să vedem!

Biblia oferă o descriere a duhului lui Antihrist, însă modul în care o face nu este unul exhaustiv. Noi știm însă despre cuvântul ”anti” că se traduce prin, ”împotriva”! Ceea ce interesează aici nu este dacă, Turnul de Veghe neagă venirea în trup a lui Hristos! Se știe răspunsul lor la această întrebare. Chestiunea aici nu este dacă Turnul de Veghe îi tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul! Ci întrebarea care se pune este următoarea: ”Este Turnul de Veghe împotriva lui Hristos, în vreun fel anume?”

1. Biblia învață că Isus Hristos este Mijlocitorul între oameni și Dumnezeu!

Turnul de Veghe spune însă cu totul altceva: ”De asemenea, Marele Moise, Isus Hristos, nu este Mijlocitorul dintre Iehova Dumnezeu și întreaga omenire. El este Mijlocitorul între Tatăl ceresc, Iehova Dumnezeu, și națiunea Israelului spiritual, care este limitată la numai 144.000 de membri.” (Worldwide Security Under  the ”Prince of Peace” (1986) pp.10-11)

Destul de trist, pentru cei peste șase milioane de membrii ai organizației care trăiesc în momentul de față: Isus nu este mijlocitor și pentru ei, conform Watchtower!

Deși Bilbia arată în mod clar că există un singur mijlocitor între oameni și Dumnezeu! (1 Timotei 2:5,6), totuși, într-o contradicție flagrantă față de învățătura sa, Turnul de Veghe afirmă că, Isus este mijlocitor doar pentru 144.000 de unși! (Turnul de Veghe, 1979, 1 aprilie, pg. 31)

Pentru argumentație, să zicem că ar fi așa, și că cei 144.000 de unși ar fi cu toții astăzi în viață: aceasta ar însemna că 5.856.000 de Martori ai lui Iehova rămân fără mijlocitor, deoarece nu au fost unși!

Domnul Isus însă a spus: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6) Prin urmare, cum poate spune Turnul de Veghe că restul de aproape 6 milioane de Martori ai lui Iehova nu pot veni la Tatăl, deoarece nu sunt unși? Potrivit Turnului de Veghe, Domnul Isus nu este mijlocitorul pentru ceilalți credincioși! Această învățătură este una incredibil de îndrăzneață și de periculoasă:

”Marea mulțime formată din ”alte oi” nu este parte din Noul Legământ. Totuși, prin asocierea lor cu ”turma mică” formată din aceia care sunt în Noul Legământ, și cei care intră la ”alte oi” (Martorii lui Iehova – n.tr.)  vor beneficia de Noul Legământ.” (Watchtower 1979, 15 noiembrie, p.27, Benefiting from ”One Mediator Between God and Men.”)

Turnul de Veghe învață că Israelul spiritual este format din 144.000 de unși provenind dintre membrii organizației, și că noul legământ este încheiat între Iehova Dumnezeu și Israelul spiritual prin Isus! Dacă așa ar fi stat lucrurile, atunci Isus ar fi trebuit să ne spună:  ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața și cei 144.000 de mii de unși nu vin la Tatăl decât prin Mine!”, dar Isus nu a spus nicăieri așa ceva!

Nu există niciun pasaj în Scriptură care să susțină învățătura Turnului de Veghe! Dimpotrivă, iată ce spune Biblia: ”Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El.” (1 Ioan 5:1); ”Oricine tăgăduiește pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl.” (1 Ioan 2:23)

Cât despre cei 144.000 despre care vorbește Biblia (Apocalipsa 7:4 , 14:1,3) aceștia sunt din ”toate semințiile fiilor lui Israel.” Este vorba despre Israel ca națiune, ca popor, și nu este loc de nicio metaforă. Dar această nerușinare a Martorilor lui Iehova de a se numi Israelul spiritual (în felul în care ei se referă la cei 144.000 de aleși) este una caracteristică și Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – care pretinde la rândul ei că, cei 144.000 vor fi formați din lideri adventiști în frunte cu Ellen G. White! Nimic mai fals!

Dumnezeu nu a uitat de poporul evreu, iar în zilele din urmă, acesta își va da martirii lui pentru Hristos, care nu vor fi nici iehoviști și nici adventiști, ci creștini!

Revenind la ”unșii” despre care învață Turnul de Veghe afirmând că, doar ei beneficiază de mijlocirea lui Hristos, aș vrea să știu, unde învață Biblia despre așa ceva? În Ieremia 31:31-34 sau Evrei 12:22-24 putem citi despre Legământul cel nou, fără a întâlni vreo referire la cei unși sau pecetluiți!

În Turnul de Veghe din 15 februarie 2003, se arată că noul legământ a devenit operativ prin sângele vărsat al lui Hristos, atât pentru evrei cât și pentru neamuri, făcându-i pe aceștia ”sămânța” lui Avraam! (cf. Galateni 3:26-29; Fapte 15:14)

Întrebare: a murit Hristos pentru toți Martorii lui Iehova sau doar pentru cei 144.000?

Biblia ne spune în Ioan 3:16 că, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul lui  Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața veșnică! Așadar, Isus a murit pentru oricine crede în El!

Galateni 3:26 arată că ”toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, prin credința în Hristos Isus.” Apoi, la versetul 29 arată ce se înseamnă ”sămânța lui Avraam”: ”dacă sunteți ai lui Hristos.”

2. Mai este vreun alt lucru pe care Turnul de Veghe încearcă să-l ascundă membrilor săi? Da! Acela că Isus este Dumnezeu!

În pasajul din Ioan 1:1 se spune, ”La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.”

Dar nu! Turnul de Veghe a modificat ultima parte a acestui verset prin introducerea articolului nehotărât ”un”, iar Dumnezeu a fost scris cu literă mică. Pentru Turnul de Veghe, Isus nu este Dumnezeu ci El este  ”un dumnezeu”!

Apoi, urmează pasajul din Coloseni 1:16 în care se spune că, prin Isus „au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute…”! Pentru Turnul de Veghe, acest verset a devenit ”au fost făcute toate ”celelalte” lucruri care sunt (etc)…”! Câtă indecență nu-i așa? Turnul de Veghe și-a permis să strecoare cuvinte care să denatureze mesajul Evangheliei!

Apoi, la Romani 10:13 este scris că: Fiindcă ”oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Turnul de Veghe a găsit cu cale să schimbe ”Numele Domnului” prin ”Numele lui Iehova”…

Martorii lui Iehova sunt învățați de Turnul de Veghe că, în pasajul din Romani 10:13, apostolul Pavel vorbește despre Iehova și nu despre Isus! Vă garantez însă că aceasta este o mare minciună, dintre multe altele ale Turnului de Veghe! Cine este Domnul, așa cum apare cuvântul scris  în Textus Receptus? Acesta este Isus!

Chiar și în Traducerea Lumii Noi, următorul verset ne lămurește cine este Domnul: ”pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care sunt toate lucrurile, și noi pentru el, și există un singur Domn, Isus Cristos, prin care sunt toate lucrurile, și noi prin el.” (1 Corinteni 8:6) 

Așadar, Turnul de Veghe, poți să ne spui cine este Domnul, potrivit propriei tale versiuni a Bibliei? Domnul este Isus! Și dacă Isus este Domnul (un singur Domn) de ce la versetul din Romani 10:13, ai înlocuit cuvântul Domnul cu Iehova?

Apoi în Romani 10:9, Pavel spune că: ”Dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.” Deci, Isus este Domnul! Și că,  ”prin mărturisirea cu gura” a Domnului Isus se capătă mântuirea! (Romani 10:10)

De ce atunci, Turnul de Veghe a modificat ultima parte a versetului din Romani 10:13 astfel: ”Fiindcă oricine va chema Numele lui Iehova  va fi mântuit”, în loc de ”Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit” ?

Oare Turnul de Veghe este împotriva oamenilor care cred în salvarea prin Isus și i se închină Domnului? 

În pasajul din Matei 14:33 putem citi că, ”Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și I-au zis: ”Cu adevărat, Tu ești Fiul Lui Dumnezeu!” Dar, Turnul de Veghe, fără nicio bază reală, vine și aici și procedează la o deturnare a înțelesului folosind cuvintele „s-au plecat”  în loc de ”s-au închinat.” Aparent avem de-a face doar cu o distincție nesemnificativă între două verbe: a se închina și a se pleca!

Eu am căutat însă să aflu dacă, preferința Turnului de Veghe pentru a evita folosirea cuvântului închinare – atunci când vine vorba despre Isus  – , mai apare și în alte versete. Unul dintre exemplele aflate este acela legat de pasajul din Ioan 9:38, în care Traducerea Lumii Noi introduce ”s-au plecat înaintea lui” în loc de ”s-au închinat înaintea lui”( așa cum apare în Textus Receptus)! Dovadă a faptului că și Turnul de Veghe cunoaște diferența dintre aceste două verbe, ”s-au închinat” și ”s-au plecat”, este aceea că, în Traducerea Lumii Noi este folosit cuvântul  închinare atunci când vine vorba despre Dumnezeu Tatăl: ”închinătorii adevărați i se vor închina Tatălui…” (Ioan 4:23) 

Așadar, când vine vorba de Fiul, Turnul de Veghe modifică verbul ”a se închina”, cu acela de ”a se pleca”! Cuvântul care subliniază în greacă închinarea este proskuneo! Acest cuvânt apare de multe ori în Noul Testament pentru a sublinia importanța închinării! În mod obișnuit, cuvântul proskuneo înseamnă, ”a săruta umil, a săruta mâna, a se pleca, a se prosterna.” Niciunul din aceste cuvinte nu este însă ”sfânt” prin el însuși.

Devine evident că Turnul de Veghe se străduiește să văduvească de sfințenie închinarea la Domnul Isus, numind-o plecăciune! Cuvântul plecăciune este o formulă de politețe adresată unor oameni. Plecaciunea nu înseamnă închinare ci mai degrabă, ”îndoire, înclinare a corpului în fața cuiva în semn de respect sau de salut; supunere, ascultare, reverență, respect, modestie. În popor se folosește și formula de de salut, ”Plecăciune, părinte!”” (DEX online 2009)

Așadar, de plecăciune se putea bucura orice învățător al vremii, rabin, slujbaș al cârmuirii, guvernatorul roman etc… Pe când închinarea presupune manifestarea evlaviei față de divinitate prin practici religioase! (DEX online 2009) În concluzie, Turnul de Veghe evită folosirea acestui cuvânt în cazul Mântuitorului, deoarece ei neagă că Isus este Dumnezeu!

Apare însă un lucru extrem de ciudat, dacă folosirea verbului ”a se închina” este evitată pentru persoana lui Isus, Turnul de Veghe nu mai alterează sensul cuvântului proskuneo atunci când vine vorba despre cererea/ispita  pe care Satan i-o face Domnului Isus pe un munte: ”Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei prosterna și te vei închina o dată înaintea mea.” (Matei 4:9)

Pasajul corect, sună însă așa: ”Toate aceste lucruri ți le voi da Ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie. (Matei 4:9)

Să trecem dar peste eroarea din Biblia martorilor –  ”dacă te vei … închina o dată înaintea mea…” –  și să ne concentrăm atenția doar la închinare! Ați osbervat cumva ceva ciudat?

De ce nu folosește Turnul de Veghe și în cazul Satanei cuvântul plecăciune pe care îl folosește întotdeauna când vine vorba despre Domnul Isus? Ce să înțelegem de aici, Turnule de Veghe? Evident că nimic altceva decât că Satana nu dorea plecăciune ci închinare!

Apoi, în pasajul din Matei 8:2, citim că, ”…un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis: ”Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți.”  Turnul de Veghe însă, extrem de vigilent  atunci când vine vorba despre Isus, folosește cuvântul plecăciune: ”Și iată că s-a apropiat un lepros și s-a plecat înaintea lui, zicând: ”Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți.”

Să nu care cumva să creadă Martorii lui Iehova că trebuie să i se închine lui Isus! Turnul de Veghe descurajează închinarea la Isus, sugerând că persoana Domnului Isus este vrednică doar de respect și de urmat ca model de trăire, dar atât! Acesta este înțelesul care se desprinde din contextul de față și nu altul! Semnificația religioasă și a sfințeniei închinării față de persoana Domnului Isus, nu rezultă de nicăieri din Biblia lor.

Biblia oferă nenumărate dovezi că Domnului Isus i s-a adus închinare pe acest pământ!

Dr. JR Mantey spunea despre Traducerea Lumii Noi că este: ”o traducere eronată șocantă. Desuetă și incorectă… Ei au mers atât de departe cu traducerea din ebraica și greaca originală… Nu te poți încrede în ea fiindcă modifică deliberat Cuvântul Bibliei… Modifică pasaje întregi din Noul Testament, mai ales în legătură cu dumnezeirea lui Hristos!” (A Manual Grammar of the Greek New Testament)

 

Așadar, ce are Turnul de Veghe împotriva lui Isus Hristos? 

Să recapitulăm:

– prin contrafacerea pasajului din Ioan 1:1, Turnul de Veghe neagă că Isus este Dumnezeu, afirmând că El este doar ”un dumnezeu.” Oare nu reiese clar de aici că, Turnul de Veghe este împotriva învățăturii Evangheliei că, Isus este Dumnezeu?

– Apoi, prin contrafacerea pasajului din Coloseni 1:16, în care Turnul de Veghe afirmă că prin Isus au fost făcute toate ”celelalte” lucruri, când de fapt Biblia spune că prin Isus au fost făcute toate lucrurile! Este cumva Turnul de Veghe împotriva ideii că Isus Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor, încercând într-un mod straniu să-l portretizeze pe Isus ca pe o creatură și nu ca pe Creator?

– Când în pasajul din Romani 10:13, Turnul de Veghe înlocuiește cuvântul Domnul cu cuvântul Iehova, dă dovadă această organizație că este împotriva învățăturii despre mântuirea în Numele Lui Isus? 

– Biblia învață că Isus este mijlocitor pentru oricine crede în El! Turnul de Veghe învață că Isus este mijlocitor doar pentru cei ”unși”, Israelul spiritual, cei 144.000!  Este Turnul de Veghe împotriva ideii că Isus este mijlocitor pentru toți credincioșii? Este Turnul de Veghe împotriva pretenției pe care Isus însuși a afirmat-o, că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El? (Ioan 14:16)

– De ce învață Turnul de Veghe că Isus a validat Noul Legământ prin moartea sa, dar în același timp învață că cei mai mulți dintre noi nu suntem parte a acestui legământ, ci profităm de  el  doar în caz de asociere cu cei 144.000, prin intermediul Turnului de Veghe – ca distribuitor unic al Duhului Sfânt pe pământ?

– Biblia arată în mod clar că lui Isus i s-a adus închinare! Turnul de Veghe sugerează că de fapt, Isus a primit doar respectul ucenicilor săi! Are ceva Turnul de Veghe împotriva faptului că Lui Isus i s-a adus închinare și că i se aduce închinare și astăzi de către creștini?

– De ce Turnul de Veghe nu depune un efort viguros și consecvent pentru răspândirea mesajului Evangheliei, acela că Isus a murit pentru tine și pentru mine? Acesta este pilonul  central al Evangheliei Mântuirii!

Și acum, eu pun întrebarea: Este Turnul de Veghe Un Antihrist?

V-am oferit toate informațiile necesare pentru ca dvs să alegeți verdictul! În ce mă privește pe mine, un lucru este cert: eu nu voi avea încredere în nicio organizație care neagă învățăturile clare ale Bibliei, în special cu privire la Domnul Isus, și mai ales dacă acea organizație a demonstrat, în mod repetat, că este un mincinos în serie!

În Turnul de Veghe din 15 octombrie 1954, se afirmă că a doua venire a lui Isus sau prezența sa nu poate fi văzută literal, ci doar prin ochii inimii!

Dar Biblia spune cu totul altceva despre a doua venire a lui Hristos:

”Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Ioan 1:7);

 ”Căci, cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul omului în ziua Sa.” (Luca 17:24)

Să recapitulăm: ce spune Turnul de Veghe despre a doua venire a lui Isus? ”a doua venire a lui Isus sau prezența sa nu poate fi văzută literal, ci doar prin ochii inimii”

Ei își întemeiază această erezie prin trimiterea total deplasată la pasajul din Efeseni 1:18. Contextul acestui verset vizează primirea duhului de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui Isus, și nu poate fi răstălmăcit  deoarece el este consecința versetului nr. 17, care vorbește despre duhul de înțelepciune întru cunoașterea Lui! Este vorba așadar despre cunoașterea duhovnicească a lui Isus, despre sfințirea în Cuvânt a credinciosului! Efeseni 1:18 nu are deloc un conținut escatologic! Și dacă ar fi, pentru argumentație, să acceptăm, irațional, că acest verset vorbește de spre venirea literală a lui Isus, atunci – din punct de vedere escatologic – rezultă că,  Isus a venit de milioane și milioane de ori, în ani și mii de ani (2000) ori de câte ori un creștin l-a primit pe Hristos în inima sa, răspunzând chemării Lui! Ce răstălmăcire, nu-i așa? Aceasta este o mostră de scoatere din context și interpretare după bunul plac!

Dar să nu ne mirăm căci Biblia spune clar că, ”acum s-au ridicat mulți antihriști: prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă.” (1 Ioan 2:18)

”Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!” (2 Ioan 1:7)

Așadar, Turnul de Veghe nu neagă că Isus Hristos vine în trup, dar extrem de interesant el neagă că întoarcerea Lui Isus este una vizibilă!

Hristos însuși le-a spus ucenicilor săi: ”Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14:3)

Dar Turnul de Veghe are o altă părere despre asta: NU! În rai vor merge doar cei ”unși”, iar Isus nu se mai întoarce înapoi pe pământ, pentru nimeni, într-un mod vizibil! În Turnul de Veghe din 15 iulie 2013 se afirmă că, martorii unși care au decedat au fost deja transferați în Rai! Dar, prin aceste afirmații care contrazic pasajul din Ioan 14:3, Turnul de Veghe îl numește mincinos pe Domnul Isus!

.

Referințe

Is The Warchtower An Antichrist?

Un cuvânt pe zi, de J.D. Watson
Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.