Turnul de Veghe și Traducerea Lumii Noi a Bibliei sub anatema apostolului Pavel

„Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună.” (1 Tit 1:16)

 …

                      ”Chiar așa? Traducerea Lumii Noi (a Bibliei) se află sub anatema apostolului Pavel? Astea nu sunt decât invenții de-ale apostaților!” vor răspunde liderii Watchtower! Simpla negare însă nu este un argument!

În continuare, voi adresa Turnului de Veghe un număr de întrebări cu referire la care voi face și unele precizări! De fiecare dată voi sublinia cu verde acele citate din publicațiile Watchtower precum și versetele din Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova, pentru a nu exista confuzie față de ediția Cornilescu a Bibliei, și care reflectă de maniera cea mai fidelă – în limba română – manuscrisul original grec, Textus Receptus!

Întrebări pentru Turnul de Veghe

1. A fost lipsită biserica de mărturie timp de 18 secole?

Dacă Martorii lui Iehova sunt singurii martori adevărați pentru Dumnezeu, iar dacă Martorii lui Iehova, ca organizație, au luat ființă în secolul al XIX-lea, înseamnă că Dumnezeu nu a avut o mărturie în mai bine de optsprezece secole de istorie a bisericii?

Discuție:

Implicația acestei întrebări este că, dacă nu a existat o mărturie pentru Dumnezeu vreme de peste optsprezece secole, atunci Lui Dumnezeu nu i-a păsat deloc dacă oamenii care au trăit în aceste secole – destul de multe – au ajuns să-L cunoască sau nu.

Observați că, în Noul Testament accentul este pus, în mod clar, nu pe a fi martori ai lui Iehova, ci pe a fi martori ai lui Isus Hristos: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1: 8)

Apoi, doctrina învierii lui Hristos este inima Evangheliei și o chestiune indispensabilă a mântuirii: Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:9,10)

Cu toate acestea, Martorii lui Iehova neagă această doctrină, crezând în schimb într-o ”înviere spirituală” a lui Isus sau, mai exact spus, în re-crearea noului arhanghel Mihail, devenit de data aceasta nemuritor!

Mai mult, Traducerea Lumii Noi modifică subtil sensul versetului din Romani 10:9 astfel: „Căci, dacă declari public acest ‘cuvânt cu gura ta’, că Isus este Domn…” Cu alte cuvinte de la (Textus Receptus), „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn (al tău, se subînțelege)” ei modifică Cuvântul Bibliei la, „dacă declari public… că Isus este Domn” (al cui Domn?)

Ucenicii au fost martori ai lui Hristos și ai învierii Sale, nu ai lui Iehova!

Apostolul Petru, în ziua Cincizecimii, adresându-se unei mari adunări de oameni a afirmat fără echivoc că, el și ceilalți ucenici erau martorii lui Isus: „Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.(Fapte 2:32)

Traducerea Lumii Noi denaturează sistematic importanța persoanei lui Hristos, că: „Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi toţi suntem martori ai acestui fapt.” Așadar ei nu sunt martorii lui Isus, ci martorii acestui fapt! Însă chiar și așa, ”acest fapt” – conform Watchtower – se traduce prin re-crearea arhanghelului Mihail!

Din nou, Petru afirmă această mărturie pentru Isus, înaintea bărbaților israeliți de la Templu: „Aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui.” (Fapte 3:15)

Turnul de Veghe rămâne consecvent în tăgăduirea sa la adresa Fiului și de această dată! Traducerea Lumii Noi sună altfel: „în timp ce l-aţi omorât pe Reprezentantul Principal al vieţii. Dar Dumnezeu l-a sculat din morţi şi noi suntem martori ai acestui fapt.” Încă odată, Turnul de Veghe este martor nu al lui Hristos ci al „acestui fapt”! Legat de ultima parte a acestui pasaj contrafăcut, se impune următoarea observație: Isus este numit „Reprezentantul Principal al vieţii”! Acest fapt (sic) contravine însă în mod fățiș cuvintelor Domnului, „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni  nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6); pericolul implicit care apare aici este că se lasă o ușă deschisă pentru alte învățături la fel de periculoase, cele tipice New Age, care îi așază alături de Hristos și pe Buddha, Mahomed, etc!

În Faptele Apostolilor 4:33 se arată în mod clar în ce consta mărturisirea ucenicilor lui Hristos:  „Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.”

Apostolul Pavel, într-o cuvântare ținută în sinagoga din Psidia, Antiohia, vorbindu-le bărbaților evrei despre Isus, le-a spus: „Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi. El S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din Galileea la Ierusalim şi care, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului.” (Fapte 13:30, 31) Iată cum, prigonitorul de odinioară al creștinilor declara fără teamă că, el este martorul lui Isus!

2. În Isaia 43:10 nu este vorba despre Israel?

Traducerea Lumii Noi redă astfel versetul din Isaia 43:10, „„Voi sunteţi martorii mei“, zice Iehova, „da, slujitorul meu pe care l-am ales”. Cum pot Martorii lui Iehova să-și însușească acest verset pentru ei înșiși și să susțină că (numai)/ei sunt aleși de Dumnezeu să fie Martorul Lui, când de fapt acest verset se referă în mod clar la Israel?

Discuție:

În primul rând că pasajul din Isaia 43:10 trebuie citit în context! Citit în context devine evident că, acest verset se referă strict la Israel ca un martor colectiv al măreției, autorității, credincioșiei și adevărului Lui Dumnezeu. Acest lucru era în contrast cu păgânii care nu puteau fi martori pentru astfel de atribute în zeii lor falși. Israelul, ca martor, a depus mărturie că Domnul este singurul Dumnezeu adevărat.

A lua acest verset care se referă la Israel, ca un martor printre națiunilor păgâne din vremea Vechiului Testament, cu șapte secole înainte de vremea lui Hristos, și a susține că versetul acesta este împlinit într-un grup religios, apărut la 19 secole după Hristos, nu este altceva decât o ignorare uriașă a întregii istorii biblice a poporului evreu și a învățăturii biblice în esență.

3. Pentru a-l îndruma spre Hristos pe famenul etiopian, Filip s-a folosit de Scriptură sau de o organizație? Oare pasajele din 2 Timotei 3:15-17 nu sunt ele dovada că Scriptura este suficientă pentru a ne îndruma spre mântuire?

Pasajul biblic din 2 Timotei 3:15-17, sună așa: „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 

Așadar, în lumina acestui verset, cum poate învăța Turnul de Veghe că o persoană nu poate deveni destoinică citind doar Biblia ci că trebuie să citească și literatura Watchtower?

Discuție:

În acest verset Pavel îi spune lui Timotei că Scriptura este cea care-i dă înțelepciunea necesară mântuirii. Acest lucru indică în mod clar faptul că Scripturile, singure, erau suficiente pentru a-i asigura lui Timotei înțelepciunea necesară primirii mântuirii.

Dar iată ce învață Watchtower cu privire la asta: „Dacă cineva pune deoparte Studiile Biblice (tipărite de Turnul de Veghe -n.tr.) chiar și dacă acela a devenit familiar cu ele, după citirea lor vreme de zece ani, și se îndreaptă către Biblie de unul singur, chiar dacă el a înțeles Biblia în cei zece ani, experiența noastră ne arată că un astfel de om, în timp de doi ani, a pășit în întuneric.” (Watch-Tower, Septembrie 15, 1910, pagina 298).

Dacă numai Scripturile au fost suficiente pentru Timotei atunci, pentru noi, doar Biblia nu mai este suficientă? Cum ar fi putut atunci oamenii să înțeleagă Biblia cu 19 secole înainte de existența Societății Watchtower? Ce fel de Dumnezeu i-ar da poporului Său Cuvântul Său fără niciun mijloc de a-l înțelege decât până secole mai târziu?

4. De ce li s-a spus celor din Bereea să cerceteze Scripturile?

Din moment ce Martorii lui Iehova cred că în pasajul din 2 Petru 1:20, 21 ni se spune că nu trebuie să tâlcuim Scriptura singuri atunci, cum vă explicați pasajul din Fapte 17:11 care le cere creștinilor bereeni să cerceteze învățăturile lui Pavel pentru a se asigura că ceea ce li se spunea era în acord cu Scripturile ?

„Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:20, 21) „Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.(Fapte 17:11)

Discuție:

În primul rând, pasajul din 2 Petru 1:20-21 nu ne învață să nu citim și să nu tâlcuim Scriptura. Acest verset ne spune că Scriptura nu este un rezultat al tâlcuirii vreunui proroc ci că, ea este un rezultat al Duhului Sfânt care îi conduce pe oameni. Așadar aici ni se arată că Duhul Sfânt este Sursa Scripturii, și nu că nu ar trebui să tâlcuim. Iar asta în contextul prorociilor!

Pavel îi îndeamnă pe creștinii să testeze totul (1 Tesaloniceni 5:21). Bereenii au dat dovadă de un caracter nobil atunci când au ales să facă exact acest lucru. Ei au comparat chiar și învățătura apostolilor cu Scriptura, ca test suprem pentru adevăr. Iată de ce și învățăturile Turnului de Veghe trebuie să fie, de asemenea, comparate cu Scriptura. Dumnezeu așteaptă în mod evident ca noi să fim capabili să citim și să înțelegem Cuvântul Său.

Domnul Hristos însuși a spus: „cine citește să înțeleagă” (Matei 24:15). Dar Traducerea Lumii Noi, ca de fiecare dată, răstălmăcește Biblia pentru a sluji scopurilor sale, prin cuvintele: „cititorul să-şi folosească discernământul”, cuvinte pe care de altfel le așează și în paranteză! Apoi în Fapte 17:11 (versiunea contrafăcută), iarăși apare o denaturare, în sensul că bereenii cercetau Scripturile să vadă dacă „lucrurile erau așa” în loc de „să vadă dacă ce li se spunea este aşa”. Probabil că unora nu li se va părea o diferență sensibilă, și totuși, observați vă rog că Turnul de Veghe este interesat în a evita ca vreun membru al organizației „să vadă dacă ce i se spune este așa!”. „Dacă lucrurile erau așa” lasă loc pentru echivoc deoarece în Fapte 17 nu sunt expuse lucruri ci învățături și afirmații, acestea fiind premizele necesare de la care porneau bereenii în cercetarea lor! În concluzie, cuvântul „lucrurile” mărește pur și simplu aria de înțelegere și de interpretare (Turnul de Veghe fiind interesat de asta!) pe când,  formularea „ce li se spunea” restrânge strict aria de înțelegere la învățăturile Scripturii!

Apoi când Petru spune, „Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.” (2 Petru 1:20) Turnul de Veghe schimbă din nou sensul prin, „Căci mai întâi de toate ştiţi că nicio profeţie din Scriptură nu provine dintr-o interpretare personală.” Așadar Turnul de Veghe, prin „interpretare personală deviază fundamental de la adevărul Scripturii pentru a-și legitima ereziile, și anume că Biblia nu poate fi citită și interpretată fără literatura Watchtower! O asemenea răstălmăcire contrazice însă Biblia: „Cât despre voi, ungerea pe care aţi primit-o de la El rămâne în voi şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată şi nu este o minciună, rămâneţi în El, după cum v-a învăţat ea.” (1 Ioan 2:27)

5. Corintenii nu erau creștini datorită dezbinării dintre ei?

În epsitola sa către Corinteni, apostolul Pavel le spunea acestora: „Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.” (1 Corinteni 1:1o)

Turnul de Veghe învață că acest verset dovedește că Martorii lui Iehova sunt singurii creștini adevărați, deoarece aceștia sunt complet de acord cu învățăturile Turnului de Veghe și sunt uniți în cuget și credință. Cum vă explicați însă că, Pavel îi numește creștini pe corinteni în aceeași epistolă în care el a subliniat lipsa lor de unitate?

Discuție:

Biserica din Corint era împărțită în patru facțiuni de bază, fiecare având propriul lider (Paul, Apolo, Chifa, Hristos). Fiecare facțiune acționa într-un mod antagonist față de celelalte trei. Pavel le-a explicat că toți erau una în Hristos. Când Pavel a scris această epistolă către Corinteni, ei erau deja lipsiți de unitate (1 Corinteni 6:13; 8:10, 10:25, 11:. 2-16; 14; 15).

Cu toate acestea, Pavel a crezut în mod clar că ei erau creștini: ” către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru” (1 Corinteni 1: 2) Evident că, lipsa lor de unitate nu însemna că, corintenii nu erau creștini! Apoi, unde anume, în acest verset, apostolul Pavel sugerează că creștinii trebuie să dea ascultare necondiționată unei organizații? Nu spune nicăieri în 1 Corinteni că unitatea va fi atinsă prin supunerea față de o organizație/congregație (sic!).

Pavel explică, de asemenea, în Romani că diversitatea între frații creștini este acceptabilă. Următoarele versete indică faptul că este acceptabil pentru creștini ca să existe diferențe cu privire la anumite aspecte religioase:

” Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.” (Romani 14:2-5)

Pavel nu le cerea creștinilor să elimine toată diversitatea, ci mai degrabă să renunțe la atitudinea lor nefrățească, de dezbinare.

6. Potrivit Ioan 5:39,40 este suficientă cunoașterea Scripturii pentru mântuire?

Societatea Turnul de Veghe învață că o cunoaștere a Scripturilor este necesară pentru mântuire. Ei își bazează această credință pe pasajul din Ioan 17: 3. Dar potrivit pasajului din Ioan 5:39- 40, este cunoașterea Scripturii suficientă pentru mântuire?

Discuție:

În primul rând, Traducerea Lumii Noi folosită de Martorii lui Iehova presupune o redare eronată pentru Ioan 17:3 astfel, „Aceasta înseamnă viaţa veşnică: să asimileze cunoştinţă despre tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi despre cel pe care l-ai trimis tu, Isus Cristos.”

Dar textul grecesc de la acest verset, tradus literal, spune: ” Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” Așadar, „să Te cunoască pe Tine” și nicidecum „să asimileze cunoştinţă despre tine”!!!

Isus vorbește despre o cunoaștere personală a Lui Dumnezeu, și nu despre o cunoaștere generală a Bibliei. Cuvântul grecesc „cunoaștere” (ginōsis) din acest verset este unul care indică o mare intimitate cu o altă persoană.

Isus de fapt ne spune că, cunoașterea generală a Bibliei este insuficientă în sine pentru a ne salva. „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa! „ (Ioan 5:39, 40)

Traducerea Lumii Noi însă, ca de fiecare dată, răpește din slava lui Hristos modificând „viața veșnică” prin „viață veșnică”! Și aici, din păcate, avem încă o ușă deschisă pentru adepții sincretismului religios New Age, căci dacă prin Isus se obține o „viață” și nu „viața”, înseamnă că trebuie să mai existe și alte căi!

Oamenii pot cunoaște Biblia dar dacă resping ceea ce este în ea, ei nu vor fi mântuiți. În pasajul din 2 Timotei 3: 7, Pavel s-a referit la cei „care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului”. În pasajul din Ioan 16:3, Domnul Isus le spune ucenicilor că prigonitorii lor „n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.”

Scriptura subliniază în mod constant că mântuirea este întemeiată pe o relație personală cu Hristos. „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12)

Mântuirea se găsește în cunoașterea lui Hristos (Ioan 3:16, 4:42, 6:33, Ioan 4:14; 5:20), și nu în a asimila cunoștință din literatura Turnului de Veghe. .

7. De ce Isus nu i s-a adresat Tatălui ca Iehova?

Întrucât Martorii lui Iehova susțin că Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna menționat ca Iehova, de ce în Biblie Dumnezeu nu este identificat întotdeauna ca Iehova (mai exact Yahweh sau Iahve – vezi articolul precedent)? De ce Isus nu i s-a adresa Tatălui Său ca Iehova? Martorii lui Iehova spun că ei, sunt singura ”biserică” adevărată întrucât doar ei folosesc acest nume (fals)!

Discuție:

În primul rând, evreii antici manifestau o teamă sinceră de a pronunța numele infeabil,  YHWH, pentru a nu încălca porunca a treia, care interzice ca numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert.

Pentru a evita o asemenea posibilitate, de călcare a acestei porunci, evreii au venit cu unele  substitute pentru YHWH, și anume ”Adonai” (Domn), șamd oridecâteori trebuiau a citi acest nume din Scriptură….

În cele din urmă, Jerome și alți pseudocărturari creștini au introdus vocalele cuvântului Adonai printre consoanele cuvântului YHWH și rezultatul a fost Jehovah!

Însă dacă citim pasajul din Exod 3:14, în care Dumnezeu îi relevă lui Moise numele său – ”Eu sunt cel ce sunt” -, putem oberva că, toate construcțiile apărute din acest verset (Eheie așer Eheie) precum și din tetragrama YHWH,  nu sunt altceva decât niște nume date de om Lui Dumnezeu (Iahve, Iaue, Iahuva, Iehova)

Dacă termenul ”Jehovah” apare, în mod eronat, în Biblia King James 1611, chiar și așa însă, el nu este singurul nume prin care Biblia face referire la Dumnezeu! De foarte multe ori, Scriptura îl numește pe Domnul, „Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel” (2 Cronici 30:6) sau „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” (Exod 3:6; Matei 22:32) șamd.

În pasajul din Exod 3:15, Dumnezeu îi spune așa lui Moise: ” Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: ‘Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.’”

Întrucât Vechiul Testament face trimitere la Dumnezeu prin multe alte nume, presupunând, pentru argumentație, că Iehova ar fi un nume corect și nealterat, iată de ce Martorii lui Iehova nu pot argumenta că Iehova este singurul nume al Lui Dumnezeu!

Observație:

În Noul Testament, Isus nu s-a adresat NICIODATĂ Tatălui său ca Iehova! Și în acest caz, presupunând că Turnul de Veghe este corect în pronunțarea numelui lui Dumnezeu, atunci rezultă că Isus a greșit deoarece El începea de multe ori rugăciunea, prin „Tatăl nostru”. Nouă, ca creștini, ni s-a spus să strigăm la Dumnezeu ca „Ava!”, adică „Tată!” (Romani 8:15, Galateni 4: 6). Potrivit manuscriselor grecești, cuvântul Iehova nu apare nici măcar o singură dată în Noul Testament.

8. Trebuie ca biserica să meargă din casă în casă?

Martorii lui Iehova susțin că ei sunt singura biserică adevărată pentru că ascultă de versetul din Fapte 20:20 și se duc din casă în casă, pentru a predica credința lor. În Fapte 4:32 se spune deasemenea că membrii bisericii timpurii, împărțeau în comun tot ce aveau și nu-și păstrau averile pentru ei înșiși. Asta înseamnă că biserica de astăzi trebuie să facă același lucru pentru a fi adevărata biserică?

Discuție:

În primul rând, trebuie să subliniem că termenul „case”, din Fapte 20:20, se referă cel mai probabil la case-biserici. În primele zile ale creștinismului, nu exista nicio biserică construită în care credincioșii să se poată aduna. Ci mai degrabă, existau multe mici case-biserici, împrăștiate de-a lungul fiecărui oraș. (Faptele Apostolilor 2:46, 5:42, 12:12)

Folosirea clădirilor bisericești specifice nu a fost prezentă înainte de sfârșitul secolului al doilea. Așdar, dacă trebuie să facem totul ca în biserica timpurie, pentru a putea fi numiți ca biserică adevărată, Martorii lui Iehova ar trebuia să organizeze biserici în propriile case.
Apoi, în același mod, martorii lui Iehova, pentru a putea face această afirmație, ar trebui să practice viața în comunitate, în care toate bunurile erau împărțite între credincioși (Fapte 4:32).

9. Se supun Martorii lui Iehova versetului din Fapte 1: 8? Sunt ei martorii lui Isus?

Martorii lui Iehova învață că singurul nume adevarăt pentru Dumnezeu este „Iehova”, și că singura cale prin care numele lui Dumnezeu poate fi onorat este prin chemarea Lui Dumnezeu, prin Numele Lui adevărat. A-l chema pe Dumnezeu prin orice alt nume, înseamnă să-L dezonoreze. Întrucât Martorii lui Iehova au pus un accent exclusiv pe numele „Iehova”, cum pot afirma că, ei ascultă de Fapte 1: 8? Rețineți că, introducerea numelui Iehova în Noul Testament, de către Watchtower, merge total împotriva a ceea ce se găsește în manuscrisul grec original al Noului Testament.

Discuție:

Isus le-a spus ucenicilor săi, în Fapte 1: 8, „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Așdar, există un singur nume prin care ar trebui să fie identificați adevărații credincioși ai lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să fim martori ai lui Isus Hristos, nu ai lui Iehova!

Prin urmare,

În numele cui trebuie noi, creștinii, să ne adunăm? (Matei 18:20; 1 Corinteni 5:4).

Demonii sunt supuși în numele cui? (Luca 10:17; Fapte 16:18)

În numele cui trebuie propovăduită pocăința și iertarea? (Luca 24:47)

În al cărui nume trebuie să credem și să primim iertarea păcatelor (Ioan 1:12; 3:16; Fapte 10:43, Ioan 3:23; 5:13)? 

Prin al cărui nume, și nimeni altul, vom obține mântuirea, viața veșnică (Faptele Apostolilor 4:12)?

Al cărui nume ar trebui să fie invocat atunci când aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune? (Ioan 14:13, 14; 15:16, 16:23, 24)

În al cărui nume este trimis Duhul Sfânt? (Ioan 14:26)

Al cărui nume și autoritate au fost invocate de către ucenicii în vindecarea bolnavilor și șchiopilor? (Fapte 3:16; 4: 7-10, 30)

Al cărui nume ne-a spus Pavel să-l chemăm (1 Corinteni 1: 2)?

Al cărui nume este mai presus de orice nume (Efeseni 1:21; Filipeni 2: 9-11)?

Răspunsul la fiecare dintre aceste întrebări este Isus Hristos, nu Iehova. Noi suntem chemați să fim martori ai lui Isus Hristos, nu ai lui Iehova!

Apostolul Pavel spune că Numele lui isus este Numele mai presus de orice nume: „De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume ; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:9-11)

Traducere Lumii Noi distorsionează totul, fără milă, atunci când vine vorba despre dumnezeirea lui Hristos: „De aceea, şi Dumnezeu l-a ridicat într-o poziţie înălţată şi i-a dat cu bunăvoinţă numele care este mai presus de orice alt nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi: al celor din cer, al celor de pe pământ şi al celor de sub pământ, şi orice limbă să recunoască deschis că Isus Cristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl.”

Observați vă rog strecurarea adjectivului nehotărât „alt” între pronumele „oricine” și substantivul „nume”! Așadar în loc de „orice nume” avem „orice alt nume”. Iată unde este șiretilcul:

Când spui „orice nume” (un pronume nehotărât) spui de fapt „Indiferent ce nume”! Dar prin „orice alt nume”, Turnul de Veghe lasă să se înțeleagă că este vorba despre „Indiferent ce alt nume (afară de Iehova!)

De prisos să mai spun și că „Isus Hristos este Domnul” devine – după aceeași logică a tăgăduirii Fiului – „Isus Cristos este Domn”!, în deplină concordanță cu învățătura Turnului de Veghe potrivit căreia, ”Cuvântul era un dumnezeu” (vezi contrafacera pasajului din Ioan 1:1)!

Și totuși, în pasajul din Isaia 12:2 (vezi și biblia ebraică) stă scris că Dumnezeu este Salvarea mea (Yeshuah)! Cu alte cuvinte, Dumnezeu este Isus, Dumnezeu este Mântuitorul! În limba ebraică, Yehsuah se traduce literal prin, „Domnul este mântuirea.” însă Yehsuah este echivalentul ebraic pentru numele lui Isus!

Așadar, cum se capătă mântuirea?

În pasajul din Romani 1:16, este scris: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului”

Turnul de Veghe însă, modificând grosolan manuscrisul grecesc al Noului Testament, trunchiază efectiv adevărul: „Căci nu îmi este ruşine cu vestea bună; ea este puterea lui Dumnezeu pentru salvarea oricui are credinţă, mai întâi a iudeului şi apoi a grecului”!

Traducerea Lumii Noi înlătură efectiv cuvintele „Evanghelia lui Hristos” pe care le înlocuiește cu cuvintele „vestea cea bună”! Este adevărat că evanghelie se traduce prin vestea bună, dar de ce dispare cuvântul Hristos? Iată cum Turnul de Veghe îl tăgăduiește fățiș pe Hristos!

10. De ce modifică Turnul de Veghe versetul din Fapte 20:28?

Pasajul din Fapte 20:28 spune: ” Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” Turnul de Veghe adaugă la acest verset cuvintele „Fiu” și „propriului”, de ce?

Discuție:
Traducerea Lumii Noi redă acest verset astfel: „Fiţi atenţi la voi înşivă şi la toată turma, în mijlocul căreia spiritul sfânt v-a numit supraveghetori, ca să păstoriţi congregaţia lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu sângele [propriului] său [Fiu].

Traducerea Lumii Noi reinterpretează acest verset pentru a-și susține erezia că biserica a fost răscumpărată nu de către Domnul Isus, ci de către Iehova, prin sângele lui Isus care a murit și n-a înviat în trup, care a fost re-creat ca arhanghelul Mihail și care ”nu este Dumnezeu” ci doar ”un dumnezeu”. Această traducere, un adevărat etalon al tăgăduirii Fiului, nu are nici măcar un singur fundament în manuscrisul grecesc original, Textus Receptus. Societatea Turnul de Veghe introduce aceste două cuvinte dintr-un singur motiv, acela de înșelăciune.

Isus este Dumnezeu, acest lucru reiese din Romani 9:5, Coloseni 2:9 și Tit 2:13! Turnul de Veghe însă, ca de obicei, caută să denatureze constant, fie cât de puțin, numai să nu se priceapă un adevăr: Isus este Dumnezeu și nicidecum ”un dumnezeu” – așa cum a modificat Turnul de Veghe Ioan 1:1!

11. De ce a fost citat un spiritist pentru a susține Traducerea Lumii Noi?

Ce răspuns are Societatea Turnul de Veghe, atunci când, de peste douăzeci de ani, ea a citat cu bună știință un spiritist și un ocultist, pentru a susținerea modificarea versetului din Ioan 1: 1?

Discuție:

Traducerea greșită a Lumii Noi, din Ioan 1: 1, ne spune că Isus era un dumnezeu în loc de Dumnezeu. Pentru a legitima Traducerea Lumii Noi, Turnul de Veghe l-a citat pe ocultistul Johannes Greber, drept sprijin. Într-adevăr, Johannes Greber a sprijinit această traducere, dar să nu uităm că, acest om a fost și spiritist; el a scris și o carte intitulată „Communication with the Spirit World of God” (Comunicarea cu lumea spiritelor lui Dumnezeu). Greber a susținut că spiritele l-au ajutat la traducerea Noului Testament, pe care a și publicat-o.

Astăzi, liderii Watchtower susțin că ei nu au știut că Greber a fost un spiritist, însă una dintre propriile lor publicații contrazice acest lucru. În anul 1956, într-o revistă a Turnului de Veghe, a fost tipărit pe o pagină întreagă un articol despre Greber și despre faptul că practica spiritismul.

Încheiere

Cât de actuale sunt cuvintele apostolului Pavel! „Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: Dacă vă propovăduieşte cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!” (Galateni 1:6-9)

Traducerea Lumii Noi îl tăgăduiește, fără echivoc, pe Domnul Isus! Nu este nevoie să cauți mult ca să găsești dovezi, întrucât dovezile răsar la tot pasul! Este un adevărat măcel!
Biblia spune că, „Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:23) prin urmare degeaba îl mărturisește Turnul de Veghe pe Iehova, dacă ei îl tăgăduiesc pe Fiul! Dovada cea mai puternică a acestei tăgăduiri, din partea organizației Watchtower, se regăsește în modificarea versetului biblic din Ioan 1:1!

antichrist „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.” (1 Ioan 2:22)

Fie ca Domnul Isus să se îndure de acele suflete naive care au fost amăgite prin apostazia predicată de Turnul de Veghe! Eliberează-i Tu Doamne Isuse Hristoase pe cei prinși în lanțurile acestei minciuni nerușinate! Fă-te Tu cunoscut inimii lor și, atunci, nicio gură strâmbă nu va mai avea putere asupra acestor bieți sclavi ai minciunii Watchtower! Amin!

Acest articol a fost publicat în Fără categorie. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.